Richtinggevende visie


Sinds januari 2019 is een werkgroep binnen de VBM gestart, dat zich bezig houdt met de planontwikkeling van het vrijkomende terrein van de basisschool De Vuurvogel. De werkgroep is hiervoor in gesprek met de gemeente Heumen.  Gestart is met formulering van een richtinggevende visie.  Deze visie is in gesprek met de wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Heumen aangeboden.

Ruimtelijke Visie 

Als voorbereiding op ons gesprek van 3 juli 2019 willen we hierbij vanuit transparantie onze gedachten meegeven. Na terugkoppeling in de werkgroep “Vuurvogelpark” ¹ en raadpleging van de buurt kunnen we nu goed inschatten wat als belangrijk wordt ervaren. Graag leveren we deze bijdrage zodat we samen verder kunnen optrekken om tot oplossingen te komen voor een op te stellen ‘probleemagenda’. We willen daarbij aangeven wat wij zien als randvoorwaarden en belangen bij de verdere vormgeving van plannen en uitvoering inzake het Vuurvogel terrein. 

We zien belangrijke aspecten zowel inhoudelijk ten aanzien van de plannen omtrent gebiedsontwikkeling, als ook procesmatig hoe deze aan te lopen. We noemen de punten die we tot nog toe als relevant hebben aangemerkt en die (als oplossingen) op de probleemagenda gezet kunnen worden. Deze punten passen binnen de visie die we geformuleerd hebben: 

Onze visie voor het Vuurvogel Park: 

Wij zien kansen om met het Vuurvogelpark, ook na de gebiedsontwikkeling, nog steeds het ‘groene’, kloppende hart van onze wijk te zijn; duurzaam, met ruimte voor groen, spelen en ontmoeten. Een park waar verbindingen gelegd worden, waar mensen zich thuis voelen en waarin én naast het prettig wonen is. 

Ten aanzien van de scenario’s omtrent gebiedsontwikkeling achten we van belang: 

 • zo groen mogelijk (eventueel water / vijver). 
 • brede speelmogelijkheden voor kinderen van verschillende leeftijden zoals ook nu al 
 • ontmoetingsplaats en fitnesstoestellen voor wijkbewoners op bijvoorbeeld een pleintje. 
 • behoud van de groene corridor naar de heemtuin / verbinding met de heemtuin door behoud van de aanwezige beeldbepalende, oude en grote(re) bomen. De meerderheid voldoet aan tenminste 2 van de 4 criteria voor boombehoud: een groot aantal bomen is beeldbepalend en geplant rond 1970, d.w.z. ca. 50 jaar oud (= voldaan aan 2 criteria); een deel is wegbeplanting (structuur) en in de meeste gevallen geldt, dat de boomconditie zeer goed is. 
 • op de begane grond van de nieuwbouw een flexibele ruimte / gemeenschapsruimte / ruimte voor sociale activiteiten. We wijzen erop, dat nu al jarenlang ruimtes in het huidige schoolgebouw in gebruik zijn voor diverse wekelijkse muziek-, gymnastieklessen en yoga alsook als stemlokaal. 
 • een compact volume van bebouwing, max. 2 hoog en max. mogelijk park/groen. 
 • energiegenererende bebouwing maar met behoud van de huidige infrastructuur. 
 • NB: graag zien we een onderzoek naar de mogelijkheid tot benutting van de ruimte op het terrein voor duurzaamheidsontwikkeling van de gehele wijk. Hierbij kan worden gedacht aan een warmtepomp met grondwater uit eigen bron, zoals al 10 jaar naar tevredenheid CO2-neutraal functioneert voor verwarming van clubgebouw Maldens zweefvliegveld. 
 • generatiebestendige bouw, zowel voor jong als oud geschikt, zonder label – behoud van de huidige infrastructuur; maximaal voetgangersgebied aansluitend bij park/speelsituatie. 
 • daarbij parkeren aan de straatkant van het doorgaande gedeelte van de Schoren, niet aan park / groenzijde en onderzoek naar de haalbaarheid van een parkeerruimte onder de nieuwbouw. 
 • minimale overlast / ontregeling van zon / daglicht en waarborgen van privacy voor de bestaande bebouwing en geen ongewenste schaduw door nieuwbouw. 
 • bewust ontwerp t.b.v. kanalisatie van hangjeugd en voorkomen van overlast. 

Ten aanzien van het te lopen proces achten we van belang: 

 • dat betrokken partijen / belanghebbenden samen gelijkwaardig vormgeven aan de plannen. 
 • samen randvoorwaarden opgesteld gaan worden (waarbij dit schrijven de inbreng is van de werkgroep, graag leggen we deze naast de belangen van anderen). 
 • een helder tijdspad en verwachtingenmanagement, tevens om helder te kunnen terugkoppelen naar de buurt. 
 • graag zien we een onafhankelijke procesbegeleider – met ervaring in coproductie- gezien de beperkte ervaring met trede 4 van de participatieladder voor de betrokken partijen. 
 • geen kostenneutraliteit, zoals ons eerder ook is toegezegd in Raadsbesluit / amendement dd. 25 januari 2018. 

We hebben deze aspecten als werkgroep geformuleerd en het is al een hele lijst zo. Laat u dat niet afschrikken. Integendeel. Het is een eerste uitnodiging om samen te kijken waar we elkaar kunnen vinden. Vaak kunnen belangen goed samen gaan. We zijn benieuwd naar de uwe. Te allen tijde staan we open voor verdere raadpleging met de achterban / de buurt. Het Vuurvogelpark moet immers een plek zijn waar ieders (groene) hart sneller van gaat kloppen. Graag komen we samen om verder invulling te geven aan de taak die voor ons ligt, ook met andere belanghebbenden, wanneer die als zodanig zijn aangemerkt. 

Het gespreksverslag van onze bijeenkomst van 28 maart jl. met de wethouder en een uitgebreide foto-impressie van de bomen op het Vuurvogel terrein zijn inmiddels toegestuurd aan de gemeente Heumen.

¹ Wij zien onszelf als groep van de belanghebbenden / betrokkenen, nu onze werkgroep (die inmiddels al een paar keer overleg heeft gevoerd) is voortgekomen uit een brede oproep onder de buurtbewoners door de Vereniging Molenwijk.