Sloop school en dan?


U heeft het vast al gezien. De school staat er niet meer.

Foto: Jacqueline van den Boom

Afgelopen maanden is een sloopbedrijf flink bezig geweest om het schoolgebouw op een duurzame manier te slopen.  Veel materiaal van de sloop is gesorteerd en gescheiden afgevoerd. Tijdens de zomervakantie heeft de sloop even stilgelegen, maar nu zijn de laatste opstaande bouwwerken neergehaald.  Het puin wordt nu wederom gesorteerd, afgevoerd, waarna de sloop van de fundering plaats zal vinden.

Oorspronkelijk was voorzien dat het sloopproces nu vrijwel afgerond zou zijn. Het terrein zou na de sloop tijdelijk gebruikt worden voor plaatsing van bouwmateriaal voor andere werkzaamheden in de wijk,

Foto: Jacqueline van den Boom

namelijk het project regenwaterafkoppeling en wegenonderhoud. Dat project is inmiddels gestart, zover als dat mogelijk is, zal op het voorterrein van de school, (het grasveldje met standbeeld,) een aantal benodigde materialen geplaatst worden.  Het standbeeld zal afgeschermd worden met hekken. Als alle sloopwerkzaamheden van de school en het rioolproject afgerond zijn is het de bedoeling om het leeggekomen terrein in te zaaien met gras.

Planvorming

In de tussentijd gaat de planvorming voor het leeggekomen terrein bij de gemeente door.  In 2018 heeft de gemeenteraad zich uitgesproken om voor deze locatie woningbouw met openbare groene ruimte te laten ontwikkelen. In een voorstudie werd gesproken over 10 tot 12 woningen, levensloopbestendig, behoud bestaand groen, speelgelegenheden etc.

Zoals u wellicht weet is de grond van de gemeente zelf. De gemeente is daarom met een aantal partijen in gesprek (geweest) die mogelijk interesse hebben om te gaan bouwen.  Om verschillende redenen zijn partijen afgehaakt. Op dit moment is het gesprek met woningcorporatie Oosterpoort en is er een ontwerp in ontwikkeling.  Oosterpoort heeft daarbij aangegeven een gebouw te willen ontwikkelen van 35 appartementen in de sociale en midden huur.  De gemeente heeft het voornemen om eind september/begin oktober informatie over de stand van zaken van de planontwikkeling te geven.

Participatie woningbouw versus participatie park

In het raadsbesluit van 2018 is besloten wijkbewoners de mogelijkheid te geven om te participeren in de planontwikkeling van het park. (Participatietrede 4). Dit is een vorm van participatie die vrij breed is. Wijkbewoners en andere geïnteresseerden kunnen in de aanloop van planontwikkeling en tijdens de planontwikkeling input geven. Ideeën/opmerkingen kunnen worden meegenomen om samen tot 1 ontwerp te komen. Dit is dus een grotere vorm van participatie dan u kent. Het houdt meer in dan alleen maar achteraf gevraagd te worden wat u van een plan vindt.   Samen tot een ontwerp te komen die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en behoefte van de gebruikers van het park is natuurlijk dat wat men wil. Met deze vorm van participatie zijn wij erg blij.

Om hier gebruik van te maken heeft VBM in 2019 zelf een oproep gedaan aan wijkbewoners om een meedenkgroep te gaan vormen.  Deze groep is gevormd en heeft aan tafel met de gemeente en een ondersteunend architectenbureau LOS een aantal ontwerpen gemaakt. In 2019 werden deze voorgelegd aan de wijkbewoners. De focus hierbij lag op het park. Daarna kwam corona. De verdere planontwikkeling voor het park lag stil.

Wat tijdens de planvorming van het park naar voren kwam, is dat het moeilijk is om tot een ontwerp te komen als niet duidelijk is wat en waar er woningbouw komt.  Participatie van wijkbewoners in de woningbouwplannen is nl niet aan de orde. Hiervoor geldt nl participatietrede 2. Een woningbouwplan wordt eerst ontworpen, veelal 2, 3 ontwerpen. De ontwerpen zijn het resultaat van het voldoen aan verschillende eisen en randvoorwaarden gesteld door gemeente en de partij die wil bouwen. Denk aan functionele, financiële zaken, maar ook politieke voorwaarden, zoals woningbouwbeleid. Vervolgens wordt de burger/wijkbewoner geïnformeerd. Het college van B&W besluit daarna welk voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd wordt voor de uiteindelijke beslissing.   Hoewel participatie van wijkbewoners in de planvorming zelf normaliter niet een vast onderdeel tijdens het traject is (alleen dus achteraf) heeft de meedenkgroep van het park toch geprobeerd aan tafel te zitten bij de gemeente om te sparren over de woningbouwplannen. Immers wat er gebouwd wordt, heeft invloed op het park.

Komen er nu dan 35 appartementen ? Dat is de vraag. De meedenkgroep heeft aangegeven dit veel te massaal te vinden op de schoollocatie. Een groot gebouw van 3 verdiepingen zal gevolgen hebben voor de omringende woningen.  Het is ook veel groter dan oorspronkelijk in het raadsbesluit werd voorgespiegeld (10-12 woningen). En wat blijft er dan nog over voor een park met als functie speeltuin, voetbalveldje, groene verbinding van oostkant van de wijk naar het bos. Of spreken we dan over een reststukje openbaar groen. Alles wordt dan minimaal. Hoezo park!

Zoals gezegd de gemeente Heumen is nu aan zet om de informatie over de stand van zaken met u te delen.