Werkgroep herbestemming Vuurvogelterrein


De school gaat weg en wat komt er voor terug?

Dat vraagt u zich misschien ook af?  Geïnitieerd door de Vereniging Belangenbehartiging Molenwijk is vanaf begin 2019 een werkgroep, bestaande uit een aantal wijkbewoners, aan de slag gegaan met deze vraag.

Wat is de stand van zaken?

In januari 2018 heeft de gemeente Heumen besloten om de Vuurvogelschool van 2 locaties in Malden te laten samenkomen in 1 nieuw te bouwen schoolgebouw in de Kroonwijk. Het schoolgebouw in onze wijk zal daarmee leeg komen te staan en op termijn worden gesloopt.  Ook het schoolplein, de aanliggende openbare speeltuin en het groene terrein krijgen een andere parkachtige invulling

De gemeente heeft een leidraad aangegeven voor de invulling:

  • Bouw van een appartementencomplex (voor senioren), aanleg parkeerplaatsen, behoud openbare groene ruimte met behoud van bestaand groen en speelmogelijkheid voor kinderen.
  • Aanwonenden/wijkbewoners mogen in coproductie met de gemeente vorm geven aan de verdere invulling van de herbestemming.

Eind november 2018 heeft de wijkvereniging via mail en huis-aan-huis flyers een oproep gedaan aan wijkbewoners van de Molenwijk om deel te nemen aan de Werkgroep herontwikkeling Vuurvogelterrein.

Op 24 januari 2019 is deze werkgroep gestart en deze komt tot op heden regelmatig (digitaal) bij elkaar om de verschillende elementen van de planontwikkeling te bespreken. Heel veel verschillende vragen komen daarbij naar voren, zoals:

  • Wanneer komt de school leeg? Wat gebeurt er met het lege gebouw? Wanneer wordt het gesloopt? Hoelang blijft het dan braakliggend terrein? Hoe ziet dat er dan uit?
  • Op het terrein staan een aantal grote bomen. Wat gebeurt er met die bomen? Worden deze meegenomen in de plannen voor aanleg nieuw park?
  • Wat is coproductie ? Welke mate van inbreng geeft dat aan de wijkbewoners? Is het echte participatie in het planningsproces? Wie gaat wat regelen?
  • Wanneer zijn de plannen klaar voor het appartementencomplex? Waar op het terrein komt het gebouw? Hoe lopen de begrenzingen?
  • De speeltuin blijft toch wel? Op dezelfde plek? Komen er nieuwe speeltoestellen ?
  • Kan het terrein ook voor de toekomst nog benut worden voor duurzame inpassingen? Hoe zit het met waterbeheer en hittestress?
  • en nog veel meer vragen.

De werkgroep is op vaste basis met de gemeente in gesprek om duidelijkheid over deze vragen te krijgen. In 2019 is er door de werkgroep een Richtinggevende Visie opgesteld als eerste aanzet voor de gemeente voor het maken van een projectplan.  Deze visie is terug te lezen op onze website: Richtinggevende visie. In deze visie wordt aangegeven welke punten belangrijk worden gevonden bij de herinrichting van het terrein.

Het leidde echter niet gelijk tot een verder uitgewerkt plan van de gemeente. In de tussentijd is er ook een ontwikkelaar in beeld geweest die geïnteresseerd was in de vrijkomende schoollokatie voor de bouw van een woonzorgcomplex voor dementerenden. De coalitie van politieke partijen heeft dit plan niet willen steunen, waarop het plan werd ingetrokken. De keuze bleef bij de oorspronkelijke beslissing, te weten een appartementencomplex (voor senioren) en een parkachtig terrein in coproductie met de wijk.

Het plan van zowel VBM als werkgroep was om een aantal zaken aan u voor te leggen. In voorgaande jaren gebeurde dit middels een informatiebijeenkomst in de school in de wijk. Maar helaas heeft Corona er toe geleid dat deze informatieverstrekking niet heeft kunnen plaatsvinden.

Eind november 2020 diende zich de mogelijkheid aan om bij de provincie Gelderland mee te doen aan de Challenge Groene Icoonproject. Ons doel is subsidie te verkrijgen om een ontwerpplan voor het parkachtige terrein te kunnen maken. Om deel te kunnen nemen is, in samenwerking met de gemeente Heumen, een aanvraag met projectplan opgesteld dat voldoet aan 3 belangrijke criteria van de challenge; maatschappelijke waarde, biodiversiteit en klimaatadaptatie (zie Projectplan Molenwijkpark). Inmiddels hebben we het positieve bericht ontvangen dat de subsidie is toegekend. We kunnen nu in feite starten met het ontwerpen van het park.

Hoe verder?

Vanaf 8 maart 2021 zal de nieuwe school geopend worden en gelijk in gebruik worden genomen.  De school in de Molenwijk zal dan leeg komen te staan. Op 17 maart zal het nog gebruikt worden als stem locatie voor de Tweede Kamerverkiezingen.   Vervolgens zal het schoolgebouw naar verwachting in het voorjaar / begin van de zomer gesloopt worden. Een nadere concrete uitwerking van de plannen zijn nog niet vastgelegd door de gemeente. Daarover is VBM en de werkgroep nog naarstig over in gesprek met de gemeente.

We willen graag u als wijkbewoner blijven betrekken in de verdere planvorming. De intentie is ongeveer vanaf april concretere uitwerkingen te gaan maken met een landschapsarchitect en andere specialisten over het parkgedeelte. Met als doel een aantal ontwerpschetsen te hebben waarover de gemeente en VBM / werkgroep met u in gesprek kunnen gaan, leidend tot een definitief ontwerp.

Wilt u meer informatie? Stuur ons een mail info@vbmolenwijk.nl.